JKA Gasshuku Ungaria-Naka Tatsuya Sensei

Budapesta
2-4 NOIEMBRIE